อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 171 169 98.83
อำเภอ02 56 56 100.00
อำเภอ03 200 200 100.00
อำเภอ04 28 28 100.00
อำเภอ05 50 44 88.00
อำเภอ06 27 27 100.00
อำเภอ07 27 27 100.00
อำเภอ08 54 52 96.30
อำเภอ09 113 113 100.00
รวม 726 716 98.62
แยกรายอำเภอ ของ COCระยอง
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCระยอง ในทุกกลุ่มโรค

พฤศจิกายน 7, 2017 - ธันวาคม 7, 2017
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองระยอง 105 47 19 171 103 47 19 169 98.83%
02_บ้านฉาง 49 6 1 56 49 6 1 56 100.00%
03_แกลง 172 20 8 200 172 20 8 200 100.00%
04_วังจันทร์ 25 1 2 28 25 1 2 28 100.00%
05_บ้านค่าย 26 17 7 50 20 17 7 44 88.00%
06_ปลวกแดง 16 8 3 27 16 8 3 27 100.00%
07_เขาชะเมา 24 2 1 27 24 2 1 27 100.00%
08_นิคมพัฒนา 43 7 4 54 41 7 4 52 96.30%
09_มาบตาพุด 90 14 9 113 90 14 9 113 100.00%
รวม 550 122 54 726 540 122 54 716 98.62 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดระยอง

พฤศจิกายน 7, 2017 - ธันวาคม 7, 2017
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก361
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)97
3กระดูกและข้อ49
4วัณโรค44
5เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)35
6อื่นๆ28
7เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)18
8มะเร็ง15
9เจ็บป่วยเรื้อรัง(HT)13
10Palliative Care13

ข้อมูลช่วง: 07-11-2017 ถึง 07-12-2017 | ประมวลผล ณ :23-10-2018 08:18:04