อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 181 162 89.50
อำเภอ02 57 55 96.49
อำเภอ03 233 233 100.00
อำเภอ04 43 42 97.67
อำเภอ05 43 39 90.70
อำเภอ06 33 33 100.00
อำเภอ07 33 33 100.00
อำเภอ08 53 51 96.23
อำเภอ09 159 157 98.74
รวม 835 805 96.41
แยกรายอำเภอ ของ COCระยอง
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCระยอง ในทุกกลุ่มโรค

ธันวาคม 14, 2017 - มกราคม 13, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองระยอง 97 50 34 181 88 41 33 162 89.50%
02_บ้านฉาง 45 7 5 57 43 7 5 55 96.49%
03_แกลง 174 39 20 233 174 39 20 233 100.00%
04_วังจันทร์ 33 7 3 43 32 7 3 42 97.67%
05_บ้านค่าย 31 8 4 43 27 8 4 39 90.70%
06_ปลวกแดง 21 7 5 33 21 7 5 33 100.00%
07_เขาชะเมา 29 3 1 33 29 3 1 33 100.00%
08_นิคมพัฒนา 42 7 4 53 41 6 4 51 96.23%
09_มาบตาพุด 140 9 10 159 138 9 10 157 98.74%
รวม 612 137 86 835 593 127 85 805 96.41 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดระยอง

ธันวาคม 14, 2017 - มกราคม 13, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก334
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)129
3กระดูกและข้อ63
4อื่นๆ60
5วัณโรค59
6เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)38
7เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)32
8โรคตา19
9เจ็บป่วยเรื้อรัง(HT)19
10มะเร็ง14

ข้อมูลช่วง: 14-12-2017 ถึง 13-01-2018 | ประมวลผล ณ :17-07-2018 05:59:35