อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 170 147 86.47
อำเภอ02 74 66 89.19
อำเภอ03 249 236 94.78
อำเภอ04 38 38 100.00
อำเภอ05 43 34 79.07
อำเภอ06 38 38 100.00
อำเภอ07 39 39 100.00
อำเภอ08 78 70 89.74
อำเภอ09 140 140 100.00
รวม 869 808 92.98
แยกรายอำเภอ ของ COCระยอง
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCระยอง ในทุกกลุ่มโรค

มกราคม 15, 2018 - กุมภาพันธ์ 14, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองระยอง 104 47 19 170 87 44 16 147 86.47%
02_บ้านฉาง 53 11 10 74 45 11 10 66 89.19%
03_แกลง 204 34 11 249 195 30 11 236 94.78%
04_วังจันทร์ 36 1 1 38 36 1 1 38 100.00%
05_บ้านค่าย 25 11 7 43 19 8 7 34 79.07%
06_ปลวกแดง 29 8 1 38 29 8 1 38 100.00%
07_เขาชะเมา 39 0 0 39 39 0 0 39 100.00%
08_นิคมพัฒนา 60 10 8 78 53 10 7 70 89.74%
09_มาบตาพุด 127 6 7 140 127 6 7 140 100.00%
รวม 677 128 64 869 630 118 60 808 92.98 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดระยอง

มกราคม 15, 2018 - กุมภาพันธ์ 14, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก386
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)96
3กระดูกและข้อ59
4อื่นๆ59
5วัณโรค56
6เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)47
7เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)43
8โรคตา24
9มะเร็ง14
10หลังผ่าตัด14

ข้อมูลช่วง: 15-01-2018 ถึง 14-02-2018 | ประมวลผล ณ :23-05-2018 02:51:00