อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 183 178 97.27
อำเภอ02 66 65 98.48
อำเภอ03 255 255 100.00
อำเภอ04 38 38 100.00
อำเภอ05 61 53 86.89
อำเภอ06 35 35 100.00
อำเภอ07 40 40 100.00
อำเภอ08 42 40 95.24
อำเภอ09 141 140 99.29
รวม 861 844 98.03
แยกรายอำเภอ ของ COCระยอง
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCระยอง ในทุกกลุ่มโรค

กุมภาพันธ์ 12, 2018 - มีนาคม 14, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองระยอง 100 61 22 183 96 60 22 178 97.27%
02_บ้านฉาง 51 9 6 66 51 8 6 65 98.48%
03_แกลง 193 46 16 255 193 46 16 255 100.00%
04_วังจันทร์ 29 8 1 38 29 8 1 38 100.00%
05_บ้านค่าย 37 16 8 61 33 12 8 53 86.89%
06_ปลวกแดง 21 10 4 35 21 10 4 35 100.00%
07_เขาชะเมา 31 8 1 40 31 8 1 40 100.00%
08_นิคมพัฒนา 34 6 2 42 32 6 2 40 95.24%
09_มาบตาพุด 123 10 8 141 122 10 8 140 99.29%
รวม 619 174 68 861 608 168 68 844 98.03 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดระยอง

กุมภาพันธ์ 12, 2018 - มีนาคม 14, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก344
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)147
3วัณโรค82
4อื่นๆ55
5กระดูกและข้อ54
6เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)32
7โรคตา28
8เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)28
9หลังผ่าตัด17
10เจ็บป่วยเรื้อรัง(HT)11

ข้อมูลช่วง: 12-02-2018 ถึง 14-03-2018 | ประมวลผล ณ :23-10-2018 08:16:46