อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 184 163 88.59
อำเภอ02 66 58 87.88
อำเภอ03 255 250 98.04
อำเภอ04 37 37 100.00
อำเภอ05 61 53 86.89
อำเภอ06 35 35 100.00
อำเภอ07 40 40 100.00
อำเภอ08 42 39 92.86
อำเภอ09 141 140 99.29
รวม 861 815 94.66
แยกรายอำเภอ ของ COCระยอง
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCระยอง ในทุกกลุ่มโรค

กุมภาพันธ์ 12, 2018 - มีนาคม 14, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองระยอง 100 62 22 184 87 55 21 163 88.59%
02_บ้านฉาง 51 9 6 66 44 8 6 58 87.88%
03_แกลง 193 49 13 255 191 46 13 250 98.04%
04_วังจันทร์ 29 7 1 37 29 7 1 37 100.00%
05_บ้านค่าย 37 16 8 61 33 12 8 53 86.89%
06_ปลวกแดง 21 10 4 35 21 10 4 35 100.00%
07_เขาชะเมา 31 8 1 40 31 8 1 40 100.00%
08_นิคมพัฒนา 34 6 2 42 32 5 2 39 92.86%
09_มาบตาพุด 124 10 7 141 123 10 7 140 99.29%
รวม 620 177 64 861 591 161 63 815 94.66 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดระยอง

กุมภาพันธ์ 12, 2018 - มีนาคม 14, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก344
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)147
3วัณโรค82
4อื่นๆ55
5กระดูกและข้อ54
6เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)32
7โรคตา28
8เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)28
9หลังผ่าตัด17
10เจ็บป่วยเรื้อรัง(HT)11

ข้อมูลช่วง: 12-02-2018 ถึง 14-03-2018 | ประมวลผล ณ :21-06-2018 10:14:29