อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 138 129 93.48
อำเภอ02 52 50 96.15
อำเภอ03 212 212 100.00
อำเภอ04 45 43 95.56
อำเภอ05 38 25 65.79
อำเภอ06 35 34 97.14
อำเภอ07 42 42 100.00
อำเภอ08 47 42 89.36
อำเภอ09 127 127 100.00
รวม 736 704 95.65
แยกรายอำเภอ ของ COCระยอง
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCระยอง ในทุกกลุ่มโรค

พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองระยอง 89 33 16 138 84 29 16 129 93.48%
02_บ้านฉาง 36 9 7 52 34 9 7 50 96.15%
03_แกลง 130 71 11 212 130 71 11 212 100.00%
04_วังจันทร์ 35 7 3 45 33 7 3 43 95.56%
05_บ้านค่าย 27 5 6 38 17 4 4 25 65.79%
06_ปลวกแดง 23 7 5 35 23 6 5 34 97.14%
07_เขาชะเมา 23 18 1 42 23 18 1 42 100.00%
08_นิคมพัฒนา 41 4 2 47 37 3 2 42 89.36%
09_มาบตาพุด 109 9 9 127 109 9 9 127 100.00%
รวม 513 163 60 736 490 156 58 704 95.65 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดระยอง

พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก302
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)117
3กระดูกและข้อ53
4วัณโรค49
5เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)36
6อื่นๆ26
7เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM,HT)25
8มะเร็ง22
9โรคตา18
10เด็ก16

ข้อมูลช่วง: 15-05-2018 ถึง 14-06-2018 | ประมวลผล ณ :23-10-2018 08:16:23