อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 170 168 98.82
อำเภอ02 51 51 100.00
อำเภอ03 252 252 100.00
อำเภอ04 36 36 100.00
อำเภอ05 58 58 100.00
อำเภอ06 36 36 100.00
อำเภอ07 40 40 100.00
อำเภอ08 46 44 95.65
อำเภอ09 142 141 99.30
รวม 831 826 99.40
แยกรายอำเภอ ของ COCระยอง
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCระยอง ในทุกกลุ่มโรค

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองระยอง 113 41 16 170 111 41 16 168 98.82%
02_บ้านฉาง 37 11 3 51 37 11 3 51 100.00%
03_แกลง 165 72 15 252 165 72 15 252 100.00%
04_วังจันทร์ 22 13 1 36 22 13 1 36 100.00%
05_บ้านค่าย 34 21 3 58 34 21 3 58 100.00%
06_ปลวกแดง 19 16 1 36 19 16 1 36 100.00%
07_เขาชะเมา 22 15 3 40 22 15 3 40 100.00%
08_นิคมพัฒนา 37 8 1 46 35 8 1 44 95.65%
09_มาบตาพุด 126 11 5 142 125 11 5 141 99.30%
รวม 575 208 48 831 570 208 48 826 99.40 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดระยอง

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก322
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)132
3เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)61
4วัณโรค60
5กระดูกและข้อ58
6เด็ก50
7อื่นๆ46
8Palliative Care19
9โรคตา17
10มะเร็ง17

ข้อมูลช่วง: 12-06-2018 ถึง 12-07-2018 | ประมวลผล ณ :26-05-2019 02:02:20