อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 170 159 93.53
อำเภอ02 51 50 98.04
อำเภอ03 252 248 98.41
อำเภอ04 36 36 100.00
อำเภอ05 58 41 70.69
อำเภอ06 36 36 100.00
อำเภอ07 40 40 100.00
อำเภอ08 46 41 89.13
อำเภอ09 142 141 99.30
รวม 831 792 95.31
แยกรายอำเภอ ของ COCระยอง
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCระยอง ในทุกกลุ่มโรค

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองระยอง 106 46 18 170 97 44 18 159 93.53%
02_บ้านฉาง 36 12 3 51 36 11 3 50 98.04%
03_แกลง 163 74 15 252 159 74 15 248 98.41%
04_วังจันทร์ 22 12 2 36 22 12 2 36 100.00%
05_บ้านค่าย 32 22 4 58 23 17 1 41 70.69%
06_ปลวกแดง 17 13 6 36 17 13 6 36 100.00%
07_เขาชะเมา 22 15 3 40 22 15 3 40 100.00%
08_นิคมพัฒนา 37 7 2 46 33 6 2 41 89.13%
09_มาบตาพุด 124 11 7 142 123 11 7 141 99.30%
รวม 559 212 60 831 532 203 57 792 95.31 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดระยอง

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก322
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)132
3เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)61
4วัณโรค60
5กระดูกและข้อ58
6เด็ก50
7อื่นๆ46
8Palliative Care19
9โรคตา17
10มะเร็ง17

ข้อมูลช่วง: 12-06-2018 ถึง 12-07-2018 | ประมวลผล ณ :23-10-2018 08:17:27