อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 170 120 70.59
อำเภอ02 51 21 41.18
อำเภอ03 253 179 70.75
อำเภอ04 36 13 36.11
อำเภอ05 59 17 28.81
อำเภอ06 36 28 77.78
อำเภอ07 40 30 75.00
อำเภอ08 46 18 39.13
อำเภอ09 142 126 88.73
รวม 833 552 66.27
แยกรายอำเภอ ของ COCระยอง
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCระยอง ในทุกกลุ่มโรค

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองระยอง 106 46 18 170 75 33 12 120 70.59%
02_บ้านฉาง 36 12 3 51 11 8 2 21 41.18%
03_แกลง 158 79 16 253 109 57 13 179 70.75%
04_วังจันทร์ 22 12 2 36 7 6 0 13 36.11%
05_บ้านค่าย 33 22 4 59 9 8 0 17 28.81%
06_ปลวกแดง 17 13 6 36 14 9 5 28 77.78%
07_เขาชะเมา 22 15 3 40 15 13 2 30 75.00%
08_นิคมพัฒนา 37 7 2 46 15 3 0 18 39.13%
09_มาบตาพุด 124 11 7 142 109 10 7 126 88.73%
รวม 555 217 61 833 364 147 41 552 66.27 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดระยอง

มิถุนายน 12, 2018 - กรกฎาคม 12, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก323
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)134
3เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)62
4วัณโรค60
5กระดูกและข้อ58
6เด็ก50
7อื่นๆ46
8Palliative Care19
9โรคตา17
10มะเร็ง17

ข้อมูลช่วง: 12-06-2018 ถึง 12-07-2018 | ประมวลผล ณ :17-07-2018 05:58:03