อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 186 169 90.86
อำเภอ02 40 34 85.00
อำเภอ03 250 207 82.80
อำเภอ04 35 31 88.57
อำเภอ05 63 44 69.84
อำเภอ06 51 48 94.12
อำเภอ07 34 34 100.00
อำเภอ08 46 35 76.09
อำเภอ09 139 134 96.40
รวม 844 736 87.20
แยกรายอำเภอ ของ COCระยอง
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCระยอง ในทุกกลุ่มโรค

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองระยอง 109 42 35 186 99 37 33 169 90.86%
02_บ้านฉาง 28 8 4 40 23 7 4 34 85.00%
03_แกลง 145 96 9 250 116 82 9 207 82.80%
04_วังจันทร์ 17 10 8 35 15 8 8 31 88.57%
05_บ้านค่าย 34 19 10 63 24 15 5 44 69.84%
06_ปลวกแดง 28 13 10 51 26 13 9 48 94.12%
07_เขาชะเมา 23 9 2 34 23 9 2 34 100.00%
08_นิคมพัฒนา 31 7 8 46 22 6 7 35 76.09%
09_มาบตาพุด 107 18 14 139 106 14 14 134 96.40%
รวม 522 222 100 844 454 191 91 736 87.20 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดระยอง

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก297
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)137
3วัณโรค85
4กระดูกและข้อ57
5เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)52
6เด็ก47
7โรคตา32
8อื่นๆ28
9มะเร็ง23
10STEMI17

ข้อมูลช่วง: 16-08-2018 ถึง 15-09-2018 | ประมวลผล ณ :23-10-2018 08:17:51