อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 186 181 97.31
อำเภอ02 40 40 100.00
อำเภอ03 249 248 99.60
อำเภอ04 35 35 100.00
อำเภอ05 63 55 87.30
อำเภอ06 51 49 96.08
อำเภอ07 35 35 100.00
อำเภอ08 46 40 86.96
อำเภอ09 139 139 100.00
รวม 844 822 97.39
แยกรายอำเภอ ของ COCระยอง
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCระยอง ในทุกกลุ่มโรค

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองระยอง 113 43 30 186 109 42 30 181 97.31%
02_บ้านฉาง 28 8 4 40 28 8 4 40 100.00%
03_แกลง 144 97 8 249 143 97 8 248 99.60%
04_วังจันทร์ 17 10 8 35 17 10 8 35 100.00%
05_บ้านค่าย 34 19 10 63 31 17 7 55 87.30%
06_ปลวกแดง 28 13 10 51 26 13 10 49 96.08%
07_เขาชะเมา 24 9 2 35 24 9 2 35 100.00%
08_นิคมพัฒนา 31 7 8 46 25 7 8 40 86.96%
09_มาบตาพุด 108 17 14 139 108 17 14 139 100.00%
รวม 527 223 94 844 511 220 91 822 97.39 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดระยอง

สิงหาคม 16, 2018 - กันยายน 15, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก297
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)137
3วัณโรค85
4กระดูกและข้อ57
5เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)52
6เด็ก47
7โรคตา32
8อื่นๆ28
9มะเร็ง23
10STEMI17

ข้อมูลช่วง: 16-08-2018 ถึง 15-09-2018 | ประมวลผล ณ :18-02-2019 17:25:22