อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 198 142 71.72
อำเภอ02 59 38 64.41
อำเภอ03 281 175 62.28
อำเภอ04 59 44 74.58
อำเภอ05 59 25 42.37
อำเภอ06 57 47 82.46
อำเภอ07 44 42 95.45
อำเภอ08 79 48 60.76
อำเภอ09 155 145 93.55
รวม 991 706 71.24
แยกรายอำเภอ ของ COCระยอง
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCระยอง ในทุกกลุ่มโรค

กันยายน 12, 2018 - ตุลาคม 12, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองระยอง 126 53 19 198 97 31 14 142 71.72%
02_บ้านฉาง 45 10 4 59 29 6 3 38 64.41%
03_แกลง 177 89 15 281 107 59 9 175 62.28%
04_วังจันทร์ 34 19 6 59 27 12 5 44 74.58%
05_บ้านค่าย 36 17 6 59 15 7 3 25 42.37%
06_ปลวกแดง 38 16 3 57 30 14 3 47 82.46%
07_เขาชะเมา 31 12 1 44 29 12 1 42 95.45%
08_นิคมพัฒนา 65 7 7 79 35 7 6 48 60.76%
09_มาบตาพุด 135 9 11 155 127 8 10 145 93.55%
รวม 687 232 72 991 496 156 54 706 71.24 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดระยอง

กันยายน 12, 2018 - ตุลาคม 12, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก437
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)144
3วัณโรค81
4กระดูกและข้อ64
5เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)53
6โรคตา47
7เด็ก41
8อื่นๆ28
9มะเร็ง20
10Palliative Care17

ข้อมูลช่วง: 12-09-2018 ถึง 12-10-2018 | ประมวลผล ณ :23-10-2018 08:15:00