อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ร้อยละของการตอบกลับ
อำเภอ01 198 195 98.48
อำเภอ02 59 58 98.31
อำเภอ03 279 279 100.00
อำเภอ04 59 59 100.00
อำเภอ05 59 55 93.22
อำเภอ06 56 56 100.00
อำเภอ07 46 46 100.00
อำเภอ08 80 78 97.50
อำเภอ09 154 154 100.00
รวม 990 980 98.99
แยกรายอำเภอ ของ COCระยอง
พิมพ์

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน ร้อยละของการตอบกลับแยกรายอำเภอ ของ COCระยอง ในทุกกลุ่มโรค

กันยายน 12, 2018 - ตุลาคม 12, 2018
อำเภอ จำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ ภาพรวมร้อยละของการตอบกลับ
ระดับ1 ระดับ2 ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยส่งเยี่ยมบ้าน ตอบกลับ ระดับ1 ตอบกลับ ระดับ2 ตอบกลับ ระดับ3 รวมจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตอบกลับ
01_เมืองระยอง 144 41 13 198 141 41 13 195 98.48%
02_บ้านฉาง 45 10 4 59 45 10 3 58 98.31%
03_แกลง 182 84 13 279 182 84 13 279 100.00%
04_วังจันทร์ 35 18 6 59 35 18 6 59 100.00%
05_บ้านค่าย 39 15 5 59 36 14 5 55 93.22%
06_ปลวกแดง 40 13 3 56 40 13 3 56 100.00%
07_เขาชะเมา 34 11 1 46 34 11 1 46 100.00%
08_นิคมพัฒนา 66 7 7 80 64 7 7 78 97.50%
09_มาบตาพุด 136 8 10 154 136 8 10 154 100.00%
รวม 721 207 62 990 713 206 61 980 98.99 %

การจัด 10 อันดับกลุ่มโรค ที่มีการส่งเยี่ยมมากที่สุด ในภาพรวมจังหวัดระยอง

กันยายน 12, 2018 - ตุลาคม 12, 2018
ลำดับ กลุ่มโรค จำนวนผู้ป่วย
1แม่และเด็ก437
2หลอดเลือดสมอง(Stroke)143
3วัณโรค80
4กระดูกและข้อ64
5เจ็บป่วยเรื้อรัง(DM)53
6โรคตา47
7เด็ก41
8อื่นๆ29
9มะเร็ง20
10Palliative Care17

ข้อมูลช่วง: 12-09-2018 ถึง 12-10-2018 | ประมวลผล ณ :25-06-2019 00:22:26