พิมพ์รายงาน

สรุปรายงานเยี่ยมบ้าน อัตราความครอบคลุมของการตอบกลับแยกราย รพ.สต. ของ CUP ในทุกกลุ่มโรค

พฤษภาคม 15, 2018 - มิถุนายน 14, 2018
พื้นที่ Case จำนวนราย จำนวนรายที่เยี่ยมแล้ว %ครอบคลุมการตอบกลับ เยี่ยมค้างอยู่ เยี่ยมเสร็จแล้ว(ปิด) จำนวนครั้งการเยี่ยม %ภาระงาน รุนแรงระดับ 1 รุนแรงระดับ 2 รุนแรงระดับ 3 มีภาวะแทรกซ้อน %แทรกซ้อนหรือRe-Admit
รวม 138 138 100.00 22 116 211 152.90 91 32 15 0 0.00
[00011] สสจ.ระยอง 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[00167] สสอ.เมืองระยอง 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01919] รพ.สต.บ้านหนองจอก 7 7 100.00 2 5 9 128.57 4 3 0 0 0.00
[01920] รพ.สต.บ้านดอน 5 5 100.00 0 5 8 160.00 4 1 0 0 0.00
[01921] รพ.สต.บ้านยายดา 2 2 100.00 1 1 2 100.00 1 0 1 0 0.00
[01922] รพ.สต.ตะพง 15 15 100.00 1 14 17 113.33 11 3 1 0 0.00
[01923] รพ.สต.เพ 9 9 100.00 0 9 10 111.11 6 2 1 0 0.00
[01924] รพ.สต.บ้านเกาะเสม็ด 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[01925] รพ.สต.บ้านเขายายชุม 1 1 100.00 0 1 1 100.00 1 0 0 0 0.00
[01926] รพ.สต.แกลง 8 8 100.00 1 7 10 125.00 5 3 0 0 0.00
[01927] รพ.สต.บ้านก้นหนอง 1 1 100.00 0 1 1 100.00 0 0 1 0 0.00
[01928] รพ.สต.บ้านแลง 5 5 100.00 0 5 7 140.00 3 2 0 0 0.00
[01929] รพ.สต.นาตาขวัญ 2 2 100.00 0 2 2 100.00 2 0 0 0 0.00
[01930] รพ.สต.บ้านเขาวังม่าน 4 4 100.00 0 4 4 100.00 3 1 0 0 0.00
[01931] รพ.สต.เนินพระ 14 14 100.00 1 13 19 135.71 6 3 5 0 0.00
[01932] รพ.สต.กะเฉด 2 2 100.00 0 2 3 150.00 2 0 0 0 0.00
[01933] รพ.สต.บ้านสมานมิตร 5 5 100.00 0 5 7 140.00 5 0 0 0 0.00
[01934] รพ.สต.ทับมา 12 12 100.00 0 12 12 100.00 10 2 0 0 0.00
[01935] รพ.สต.น้ำคอก 5 5 100.00 0 5 6 120.00 2 2 1 0 0.00
[01937] รพ.สต.บ้านยายจั่น 10 10 100.00 2 8 23 230.00 4 6 0 0 0.00
[10663] ศูนย์เยี่ยมบ้าน COC รพศ.ระยอง 31 31 100.00 14 17 70 225.81 22 4 5 0 0.00
[14383] ศูนย์บริการสาธารณสุข(ปากน้ำ)เทศบาลเมืองระยอง 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[25054] รพ.สต.บ้านไร่จันดี 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[24747] ศูนย์บริการสาธารณสุขนครระยอง 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[21355] ศูนย์บริการสาธารณสุขปากน้ำ 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[77511] PCC เนินพระ 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[77509] PCC จันทอุดม รพศ.ระยอง 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
[15219] รพ.กรุงเทพระยอง 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00
(category deleted) 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
รวม 138 138 100.00 22 116 211 152.90 91 32 15 0 0.00

ข้อมูลช่วง: 15-05-2018 ถึง 14-06-2018 | ประมวลผล ณ :17-08-2019 20:26:46